Monday, 06/07/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Mầm non Tích Thiện
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non cấp trường Năm học 2019-2020

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non cấp trường

Năm học 2019-2020

I. MỤC ĐÍCH

1. Mục đích

2. Yêu cầu 

II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Đối tượng: là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường.

2. Điều kiện dự thi

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI

1. Nội dung thi: Giáo viên phải qua 3 vòng thi .

- Vòng 1. Thi sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (BCNCKHSPƯD).

Điểm của vòng thi 1 phải đạt từ 8.0 điểm trở lên thì giáo viên dự thi đạt vòng 1, mới được dự thi vòng 2; nếu đạt dưới 8.0 điểm thì coi như bị loại.

- Vòng 2. Bài thi kiểm tra năng lực

- Vòng 3. Bài thi thực hành tổ chức hoạt động giáo dục

2. Hình thức thi

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ KINH PHÍ TỔ CHỨC

1. Thời gian: Hội thi sẽ tiến hành từ 24/10 đến 10/12/2019

- Khai mạc Hội thi: 8 giờ ngày 24/10/2019

- Tiến hành chấm thi SKKN, lý thuyết và thực hành từ ngày 24/10 đến 10/12/2019

- Công bố kết quả hội thi: ngày 16/12/2019

2. Địa điểm

- Chấm thi bài thi SKKN từ ngày 25/10- 31/10/2019 tại Hội trường.

- Khai mạc thi kiểm tra năng lực và chấm thi ngày 15/11/2019tại Hội trường.

- Phần thực hành sẽ thi tại lớp giáo viên dự thi: Từ ngày19/11-10/12/2019

3. Kinh phí

- Được trích từ nguồn tài trợ các doanh nghiệp (nếu có).

- Dự trù kinh phí như sau:

+ Giải thưởng: 1 giải nhất: 1 x 300.000đ = 300.000đ

1 giải nhì 1 x 200.000đ = 200.000đ

1 Giải ba: 1 x 150.000đ = 150.000đ

3 giải khuyến khích 3 x 100.000đ = 300.000đ

Tổng cộng: 950.000đ

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI:

- Tóm tắt thành tích cá nhân của giáo viên

- Sáng kiến kinh nghiệm

-Nộp hồ sơ cho cô Lê Thị Anh Pha chậm nhất là ngày 22/10/2019

VI. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

1. Nội dung đánh giá

2. Tiêu chuẩn đánh giá

3. Cơ cấu giải thưởng

- Xếp hạng cá nhân tham gia Hội thi, gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 1 giải khuyến khích theo qui định.

.PHÒNG GD – ĐT TRÀ ÔN

TRƯỜNG MN TÍCH THIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 131/KH-MNTT

Tích Thiện, ngày 14 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non cấp trường

Năm học 2019-2020

 

Căn cứ kế hoạch số 747/KH-PGDĐT ngày 01/10/2019 về việc tổ chức Hội thịgiáo viên dạy giỏi bậc học mầm non cấp huyện năm 2019-2020;

Căn cứ kế hoạch số 85/KH ngày 09/9/2019 về việc thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020 của trường Mầm non Tích Thiện;

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị Trường Mầm Non Tích Thiệnxây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi “Giáo viên giỏi” cấp trường năm học 2019-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Mục đích

Tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức môi trường học tập cho trẻ, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng đồ chơi. Phát huy vai trò của cô trong chuyên đề “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.

Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong giảng dạy ở trường học. Khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên trong công tác tự học và sáng tạo. Qua đó nhằm phát hiện tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến.

2. Yêu cầu

Hội thi giáo viên dạy giỏi được tổ chức theo đúng quy định tại Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non, bám sát nội dung chương trình GDMN ban hành theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và các văn bản chỉ đạo của ngành.

Đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục trẻ, kinh nghiệm làm đồ dùng, đồ chơi và nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học chăm sóc giáo dục trẻ.

II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Đối tượng: là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường.

2. Điều kiện dự thi

- Giáo viên tham gia Hội thi cấp trường phải hội đủ những điều kiện sau:

+ Có thâm niên công tác ít nhất 2 năm trở lên (kể cả năm đăng ký dự thi).

+ Đăng ký thi giáo viên ‎dạy giỏi vòng trường đầu năm học.

+ Có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học ứng dụng, hoặc sản phẩm đồ dùng đồ chơi (có thuyết minh kèm theo) do giáo viên tự sáng tạo áp dụng hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ được nhà trường, đánh giá và xếp loại trong 2 năm học.

+ Giáo viên tham gia Hội thi cấp trường phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên theo qui định của bậc học mầm non; có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học, là nòngcốt trong các hoạt động chuyên môn và phong trào của bậc học.

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI

1. Nội dung thi: Giáo viên phải qua 3 vòng thi .

- Vòng 1. Thi sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (BCNCKHSPƯD).

Điểm của vòng thi 1 phải đạt từ 8.0 điểm trở lên thì giáo viên dự thi đạt vòng 1, mới được dự thi vòng 2; nếu đạt dưới 8.0 điểm thì coi như bị loại.

- Vòng 2. Bài thi kiểm tra năng lực

+ Nội dung bài thi kiểm tra năng lực gồm:

Kiến thức về nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ; nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm có liên quan đến chương trình GDMN; những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của mầm non; một số nội dung liên quan đến giáo dục tại địa phương; Bồi dưỡng thường xuyên 2019-2020; Chuyên đề”Nâng cao chất lượng GDPTVĐ” và “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm”. Thông tư số 17 ngày 25/7/2009 của của Bộ GDĐT; Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của của Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 17 ngày 25/7/2009 của của Bộ GDĐT;

Kế hoạch số 1437/KH-SGDĐT ngày 27 tháng 8 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2019-2020; Kế hoạch số 1523/KH-SGDĐT ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ trong các cơ sở GDMN từ năm học 2019-2020

Thông tư liên tịch số 20/2015/TT-BGDĐT-BNVngày 14 tháng 9 năm 2015 của BGDĐT-Bộ Nội Vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp GVMN; Thông tư 28//2017/TT-BGDĐT điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mm non, phthông công lập.

Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ Trường mầm non, có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 5 năm 2008, được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 04/2015/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 Quyết định của của Bộ GDĐT về việc ban hành Điều lệ Trường mầm non.

Quyết định số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 8 tháng 10 năm 2018 của Bộ GDĐT ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non và các văn bản hướng dẫn đánh giá viên chức mầm non.

Thông tư số 13/2010/TT-BGD ĐT ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Bộ GDĐT Ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.

Điểm của vòng thi 2 phải đạt từ 8.0 điểm trở lên thì giáo viên dự thi đạt vòng 2, mới được dự thi vòng 3; nếu đạt dưới 8.0 điểm thì coi như bị loại.

- Vòng 3. Bài thi thực hành tổ chức hoạt động giáo dục

Thực hành 2 hoạt động giáo dục trong chương trình GDMN, trong đó gồm 01 hoạt động học và 01 hoạt động vui chơi (trong lớp hoặc ngoài trời) được thực hiện theo phân phối chương trình của nhà trường nơi tổ chức điểm thi và tại thời điểm diễn ra Hội thi; Các hoạt động giáo dục do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm;

+ Đối với hoạt động học: bốc thăm 01 trong các hoạt động giáo dục như: âm nhạc, tạo hình, văn học, thể dục vận động, làm quen với toán và làm quen với chữ viết (mẫu giáo 5 tuổi);

+ Đối với hoạt động vui chơi: bốc thăm 01 trong 02 hoạt động vui chơi trong lớp và vui chơi ngoài trời.

2. Hình thức thi

Bài thi kiểm tra năng lực là bài thi viết kết hợp hai hình thức tự luận và trắc nghiệm.Tổ chức thi tập trung. Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên mới được tham gia dự thi phần thi thực hành hoạt động giáo dục;

Bài thi thực hành hoạt động giáo dục được tổ chức tại lớp học của các trường mầm non. Nội dung tham gia thi thực hành là nội dung hoạt động giáo dục lần đầu được tổ chức cho trẻ tại lớp học đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục ba ngày trước thời điểm thi giảng do BTC hội thi qui định;

Tổ chức đánh giá, chấm điểm hệ thống hồ sơ sổ sách phục vụ hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ của giáo viên.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ KINH PHÍ TỔ CHỨC

1. Thời gian: Hội thi sẽ tiến hành từ 24/10 đến 10/12/2019

- Khai mạc Hội thi: 8 giờ ngày 24/10/2019

- Tiến hành chấm thi SKKN, lý thuyết và thực hành từ ngày 24/10 đến 10/12/2019

- Công bố kết quả hội thi: ngày 16/12/2019

2. Địa điểm

- Chấm thi bài thi SKKN từ ngày 25/10- 31/10/2019 tại Hội trường.

- Khai mạc thi kiểm tra năng lực và chấm thi ngày 15/11/2019tại Hội trường.

- Phần thực hành sẽ thi tại lớp giáo viên dự thi: Từ ngày19/11-10/12/2019

3. Kinh phí

- Được trích từ nguồn tài trợ các doanh nghiệp (nếu có).

- Dự trù kinh phí như sau:

+ Giải thưởng: 1 giải nhất: 1 x 300.000đ = 300.000đ

1 giải nhì 1 x 200.000đ = 200.000đ

1 Giải ba: 1 x 150.000đ = 150.000đ

3 giải khuyến khích 3 x 100.000đ = 300.000đ

Tổng cộng: 950.000đ

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI:

- Tóm tắt thành tích cá nhân của giáo viên

- Sáng kiến kinh nghiệm

-Nộp hồ sơ cho cô Lê Thị Anh Pha chậm nhất là ngày 22/10/2019

VI. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

1. Nội dung đánh giá

- Bài thi sáng kiến kinh nghiệm và kiểm tra năng lực được đánh giá theo thang điểm 10, do hai giám khảo chấm độc lập theo hướng dẫn chấm thi của Ban tổ chức ra đề. Nếubài thi năng lực đạt từ 8,0 điểm trở lên thì giáo viên mới được dự thi tiếp phần thi thực hành 02 hoạt động giáo dục;

- Bài thi thực hành tổ chức 02 hoạt động giáo dục được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá hoạt động giáo dục của Phòng GD-ĐT. Mỗi hoạt động giáo dục do các giám khảo chấm điểm độc lập theo mẫu phiếu;

- Hệ thống hồ sơ sổ sách của giáo viênphục vụ hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ được các giám khảo đánh giá độc lập theo thang điểm 10.

* Sau khi giáo viên hoàn thành các bài thi thực hành, Ban Giám khảo tổ chức rút kinh nghiệm chung cho giáo viên dự thi nhận xét đánh giá rút kinh nghiệm, nghe ý kiến phản hồi từ giáo viên tham gia Hội thi.

2. Tiêu chuẩn đánh giá

Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau:

- Đảm bảo đủ điều kiện dự thi theo qui định của ban tổ chức hội thi;

- Điểm bài thi SKKN hoặc NCKHSPƯD đạt từ 8.0 điểm trở lên;

- Điểm bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên;

- 02 hoạt động giáo dục phải được xếp loại Giỏi;

- Hệ thống hồ sơ sổ sách phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục trẻ của giáo viên đạt từ 8,0 điểm trở lên;

3. Cơ cấu giải thưởng

- Xếp hạng cá nhân tham gia Hội thi, gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 1 giải khuyến khích theo qui định.

- Cách tính trung bình cộng của cá nhân nào có số điểm trung bình cộng cao nhất sẽ xếp giải theo cơ cấu giải thưởng. Trường hợp giáo viên có số trung bình cộng đồng điểm thì sẽ chọn GV có tổng điểm cao nhất của đối tượng để so sánh, GV nào có điểm 02 hoạt động giáo dục đạt cao hơn thì cá nhân đó sẽ được xếp hạng cao hơn.

 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường, năm học 2019- 2020. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn báo cáo với hiệu trưởng để có hướng điều chỉnh cho phù hợp./.

 

Nơi nhận:

-Tất cả giáo viên trường (t/h);

-Lưu: VT.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn thị Thu Trang


Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang
Nguồn:Bài viết mới Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin Video
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 5
Tháng 07 : 30
Tháng trước : 927
Năm 2020 : 6.136
Năm trước : 2.490
Tổng số : 8.626